Szerkeszthető oldalak

Hitoktatás

A Rozgonyi Úti Általános Iskola a 2024/2025. tanévben is lehetőséget biztosít az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek bemutatkozására.
A 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 35/A §-a a 2013/14. tanévtől kezdve, felmenő rendszerben kötelezővé tette az Etika/hit- és erkölcstan oktatását.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 182/A § (1) bekezdése értelmében március 1. és március 14. között az állami fenntartású általános iskolákban lehetővé kell tenni az egyházi jogi személyek írásban meghatalmazott képviselőinek, hogy tájékoztatást adhassanak az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és szüleiknek arról, hogy igény esetén a hit-és erkölcstanoktatást milyen módon szervezik meg.

A törvény értelmében a szülők eldönthetik, hogy a pedagógus vezette erkölcstan, vagy az általuk megjelölt egyházak hit- és erkölcstan oktatását választják gyermekük számára.
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/A. § (5) szerint az iskolába belépő tanulók a beiratkozáskor egy Nyilatkozat kitöltésével értesítik választásukról az iskolát. A választás egész tanévre szól, tanév közben változtatásra nincs lehetőség.
Az előbb megnevezett EMMI rendelet 182/B. § (7) szerint a szülő, a következő tanévre, módosíthatja választását a Nyilatkozat újbóli kitöltésével. Ennek a határideje a 2024/2025. tanévre: 2024. május 20. időpontig. A Nyilatkozat beszerezhető az iskolatitkári helyiségben, vagy letölthető a mellékelt linről.
Az órák a tanulók órarendjében szerepelnek, nem fakultatív, nem délutáni elfoglaltságokként. A tantárgy értékelése és minősítése az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik: ötfokozatú osztályzattal. A tanügyi dokumentumokban az „Etika/Hit- és erkölcstan" megnevezés szerepel.
Az etika értékelése az osztálynaplóban, a hit- és erkölcstan értékelése csoportnaplóban történik, melyet a hitoktató, hittantanár vezet. Az iskola egyéb tanügyi dokumentumaiban a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos adminisztrációt - a hitoktató, hittantanár tájékoztatása alapján - az érintett tanulók osztályfőnöke végzi el.

A következő tanévben iskolánkban a következő egyházak szerveznek hit-és erkölcstanoktatást:

- Magyar Katolikus Egyház

- Magyarországi Evangélikus Egyház

- Magyarországi Református Egyház

Magyarországi Evangélikus Egyház

https://hitoktatas.lutheran.hu/szuloknek-2/

képviselője: Makoviczky Gyula lelkész

Kiss Tünde hitoktató - kisspipacs@gmail.com

Mihácziné Kis Lilla - mkislilla@gmail.com ,

06-70/366-2111

+36208246929

Magyarországi Református Egyház

Bővebb Információ

képviselője: Hella Ferenc

+36 30 630 9130

reformatuskanizsa@gmail.com

Magyar Katolikus Egyház

Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia

Dienes Lajosné hitoktató

+36 30 538 3537

+36 30 699 2628

+36 93 313 301

Tanári fogadóórák

Diákjaink ma

Szülői Közösség

A nemzeti köznevelési törvény a szülők jogait részletesen szabályozza (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről - https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv)

A szülők jogaik érvényesítésére és kötelességük teljesítésére szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. Egy-egy tanulóközösség, gyermekcsoport szülői közösségével a gyermeket vezető osztályfőnök, csoportvezető pedagógus tart közvetlen kapcsolatot. A szülők véleményét, javaslatait az osztályközösség szülői szervezetének vezetője, vagy az iskolai Szülői Közösség (továbbiakban SZK) képviselője juttatja el az iskola vezetőségéhez.

Az iskolai szülői szervezet dönt saját működési rendjéről, munkatervéről, tisztségviselőinek megválasztásáról, a képviseletről. Az iskolai SZK képviseleti úton választott szülői szervezet, melynek tagjait – osztályonként 2 főt - a tanulók szüleinek több mint 50 %-a választotta meg. Ekkor az iskolai SZK jogosult eljárni valamennyi szülő képviseletében, és az iskola egészét érintő ügyekben.

Csengetési rend

Vissza a múltba, régi honlap

Pályázatok

Okosan a pénzzel
Tiszta Formák Alapítvány
ELTE Partnerintézménye
Erzsébettábor
PTE Partnerintézménye
széchenyi2020
Tisztaszoftver
rozgonyisuli.hu
csodaszarvas program
Határtalanul!